MISJE PARAFIALNE

Święty Jan Paweł II w adhortacji o wiernych świeckich nazywa misje: „środkiem okresowej gruntownej odnowy życia chrześcijańskiego” (47). Nauka Soboru Watykańskiego II o Kościele i doświadczenia współczesne każą nam wykorzystać ten szczególny czas tak, aby był on wydarzeniem wybijającym się ponad inne wydarzenia parafialne. Misja święta może mieć wielkie znaczenie dla odnowy parafii, jeśli będzie właściwie przeprowadzona i przeżyta. Podkreśla to również Kodeks Prawa Kanonicznego: „Proboszczowie zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego powinni w pewnych okresach organizować to przepowiadanie, które nazywa się rekolekcjami i świętymi misjami, lub inne formy przepowiadania dostoso­wane do miejscowych potrzeb ” (770). Okresy te mają być szczególnym czasem mobilizacji parafii. Mają być czasem budzenia sumień, czasem umacniania w wierze, czasem ożywiania gorliwości. W końcu, mają być czasem szczególnej łaski, czasem przejścia Boga przez parafię; czasem głoszenia orędzia misyjnego, zapraszania do wspólnoty, jednania i umacniania więzi braterskich.

Od czasów Założyciela pierwszą posługą Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej jest głoszenie misji parafialnych. Oblaci przygotowują się do tej misji poprzez sześcioletni, pogłębiony cykl homiletyczny w seminarium. Do posługi misjonarzy ludowych (rekolekcjonistów) są odpowiednio dobierani przez Prowincjała, a w trakcie jej wykonywania pogłębiają dalej swoją formację, m.in. poprzez coroczne spotkania formacyjne. Misje prowadzone przez oblatów mają wymiar kerygmatyczny, gdyż jako cel stawiają sobie odnowienie całej wspólnoty parafialnej oraz wyjście do tych, którzy mają najmniejszy kontakt z Kościołem.

Przebieg misji parafialnej

Misja święta trwa tydzień (od niedzieli do niedzieli). Obejmuje nauki dla dorosłych, misyjkę dla dzieci, misyjkę dla młodzieży, nauki stanowe (kobiety, mężczyźni, młodzież). Obejmuje również spotkania dla chorych, małżeństw z małymi dziećmi oraz spotkanie z błogosławieństwem dla rodzin oczekujących narodzin dziecka. Tydzień podzielony jest na dwa okresy: pokutny, który trwa do środy włącznie (zgodnie z oblacką tradycją nie sprawujemy wtedy sakramentu pokuty i pojednania, aby przygotować się do spowiedzi misyjnej) oraz okres uroczystości. Zwieńczeniem misji jest nabożeństwo zakończenia przed krzyżem misyjnym w niedzielne popołudnie.

 

Przygotowanie

Misję świętą należy odpowiednio wcześnie zaplanować i przygotować. Przygotowanie obejmuje:

  • ustalenie optymalnej daty z misjonarzami;
  • spotkanie misjonarzy z proboszczem, aby poznać duszpasterskie potrzeby parafii;
  • przygotowanie materiałów wizualnych zapraszających na wydarzenie (folder misyjny, który trafi do wszystkich domów parafii, ewentualnie inne formy: kolęda przedmisyjna, banery, zaproszenia wideo na stronę parafialną – misjonarze z naszego domu są w stanie zaproponować odpowiednie projekty, przygotowane do druku);
  • ustalenie daty kazania przedmisyjnego, w którym uwrażliwia się wiernych na specyfikę i wagę czasu misji – od tego czasu rozpoczyna się modlitwa parafii za misję świętą;

Każdą misję parafialną przygotowuje się indywidualnie – jest zatem możliwość wybrania lub poszerzenia form przygotowania.

 

Rekolekcje, Tridua, peregrynacje

Zakonnicy z naszego klasztoru mają również bogate doświadczenie w prowadzeniu rekolekcji okresowych (wielkopostne, adwentowe), tematycznych (młodzieżowe, charyzmatyczne, kursy ewangelizacyjne, Domowy Kościół). Prowadzimy również tridua przed odpustami, ważnymi wydarzeniami.

Zastępstwa

Oblaci obejmują swoją opieką parafie, gdy duszpasterze wyjeżdżają na zasłużony urlop, albo gdy zachodzi nagląca potrzeba – chętnie podejmują wszelką pomoc duszpasterską.

W przypadku prośby o Misję Świętą, rekolekcje czy zastępstwo, prosimy o kontakt

o. Krzysztof Trocinski OMI – superior

tel. + 48 797 480 674

email: superior.grotniki@oblaci.pl