Parafialna Rada do spraw Ekonomicznych Archidiecezji Łódzkiej, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem doradczym, wspierającym proboszcza w administrowaniu dobrami parafialnymi (por. kan. 537 KPK). Członkami Rady mogą być zarówno duchowni jak i świeccy, odznaczający się uczciwością, prawością i cieszący się nienaganną opinią oraz mieszkający na terenie właściwej parafii (por. kan. 228 § 2 KPK).(Statut Parafialnej Rady do spraw Ekonomicznych Archidiecezji Łódzkiej)

Do Rady Ekonomicznej Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Grotnikach należą:

O. Piotr Paśko OMI, Proboszcz i Przewodniczący Rady

Marian Borowski

Zbigniew Dratkowicz, Sekretarz Rady

Marek Kominiak

Kazimierz Maj